Voortzetting thuisonderwijs

Voortzetting thuisonderwijs

29 augustus 2012

Nu we over 5 weken naar Nederland vertrekken is het belangrijk plannen te maken over het onderwijs aan de kinderen.

In Engeland krijgen de kinderen thuis les en dat bevalt ons prima! Door onze keuze voor thuisonderwijs kunnen we zelf bepalen wat ze leren, wanneer, hoe en in welk tempo. Het is een voorrecht om het onderwijs zo op je kinderen toe te kunnen snijden.

De kinderen hebben een ruim vakkenpakket, waaronder ook lessen vallen over verschillende culturen en landen. De geschiedenislessen hebben niet alleen betrekking op Nederland maar kijken ver over de grenzen. Zo vormt het thuisonderwijs een voorbereiding op de stap naar het zendingsveld. Het bedrijf waarvan we onze Engelse materialen kopen, Sonlight, heeft ook als een van hun doelen zendelingen te ondersteunen in het onderwijs aan hun kinderen. De materialen van Sonlight spelen actief in op de zendingssituatie, onder meer door gebruik te maken van verhalen van zendelingen en door onderwijs over de verschillende wereldreligies.

De kinderen genieten van het thuisonderwijs. Zij vinden het fijn dat ze veel leren in relatief weinig tijd. Ook de tijd die we samen hebben als gezin wordt als een groot voordeel ervaren. Ze hebben duidelijk plezier in het leren.

Vanwege de genoemde redenen – en om al te veel wisseling in scholing te voorkomen – hebben we ervoor gekozen ook in Nederland thuisonderwijs te blijven geven. We zullen in Nederland namelijk op meerdere adressen wonen voordat we naar het zendingsveld vertrekken. Door thuisonderwijs te blijven geven zal naar verwachting ook de uiteindelijke stap naar het zendingsveld minder groot zijn, immers het onderwijs verandert niet. Ook op het zendingsveld verwachten we de kinderen zelf les te geven.

Terug naar Nederland

Terug naar Nederland

21 augustus 2012

Ja, u leest het goed: we komen terug naar Nederland! Dat gaat hopelijk gebeuren op 3 oktober aanstaande. We gaan dan eerst zo’n anderhalve maand wonen op het erf van Katja’s moeder, om daarna een maand of vijf in Den Helder neer te strijken. Na ommekomst van dat half jaar hopen we te weten wanneer we vertrekken naar het zendingsveld.

Er zijn meerdere redenen dat we terugkomen. Een van de redenen is dat het wonen in Engeland het afgelopen jaar al duurder is geworden. De euro is weggezakt tegen het pond en daarbij zouden we in oktober ook te maken krijgen met een huurverhoging. We hebben de financiën op een rij gezet en zijn tot de conclusie gekomen dat in Engeland blijven niet verantwoord is. Nu Jurgen zijn studie vervolgd door middel van afstandsonderwijs, hoeven we ook niet langer in Engeland te blijven.

Een andere belangrijke reden is dat we, voordat we naar het zendingsveld vertekken, graag nog tijd met familie en vrienden willen doorbrengen.

Certificaat uitgereikt

Certificaat uitgereikt

18 juli 2012

Op 30 juni was het dan zover: met het hele gezin zijn we naar Rugby gereisd voor de uitreiking van Jurgens certificaat ‘Theologie en bediening’. Het was een erg gezellige en geslaagde dag, hoewel het ook een afscheid was.

Vanwege aangescherpte regels van overheidswege en een tekort aan studenten kan de bijbelschool Jurgen en zijn medestudenten van het eerste jaar geen vervolg bieden. Ondanks dat, zijn we erg blij en dankbaar dat Jurgen aan deze bijbelschool heeft mogen studeren. Hij, maar ook ons hele gezin, zijn er enorm door verrijkt en gesterkt in ons geloof en in ons verlangen God te dienen op het zendingsveld.

De definitieve cijfers moeten voor enkele vakken nog volgen, maar in zijn algemeenheid kan worden gezegd dat Jurgens cijfers bovengemiddeld waren. Een resultaat om trots op te zijn.

Momenteel geniet Jurgen even van een welverdiende vakantie, om zich binnenkort in te schrijven voor het diploma niveau (tweede cursusjaar) aan een andere bijbelschool.

Sollicitatie AIM

Sollicitatie AIM

6 juni 2012

Na terugkomst in Engeland, half april, hebben we van Africa Inland Mission (AIM) sollicitatieformulieren ontvangen. De sollicitatie betreft het lidmaatschap van AIM. Na het eerste uitwisselen van informatie is dit de logische vervolgstap als we met AIM de zending in willen.

Na goed te hebben nagedacht, gebeden en overlegd met diverse mensen hebben we de beslissing genomen de sollicitatieprocedure in te gaan. Eerst moeten dus (zeer uitgebreide) formulieren worden ingevuld.

We zijn meteen met invullen begonnen, maar met name Jurgen kan daarvoor op het moment weinig tijd vinden. Hij bevindt zich in zijn laatste termijn van zijn opleiding en de opdrachten vergen nogal veel. We hopen deze maand de sollicitatieformulieren af te kunnen ronden en in te sturen. Vervolgens horen we wat er in het kader van de sollicitatie nog meer moet gebeuren.

Hart opgehaald, hart onder de riem

Hart opgehaald, hart onder de riem

Vrijdag 20 april 2012

We zijn net terug van een paar weken vakantie in Nederland. We hebben enorm genoten van het contact met familie, vrienden en bekenden. Wat voelde het vertrouwd!

Afgezien van de welkome onderbreking, hebben we toch ook tijdens de vakantie vorderingen gemaakt richting het zendingsveld. We hebben een eerste afspraak gehad met vertegenwoordigers van AIM (Africa Inland Mission) in Nederland, welk gesprek heel plezierig verliep. Ook hebben we de tijd genomen voor overleg met de leiding van onze thuisgemeente en met onze thuisfrontcommissie.

Jurgen is begonnen aan zijn laatste trimester aan de Trinity School of Theology. Hij bestudeert tot aan de zomer de vakken ‘Introductie tot religieuze diversiteit’ en ‘De ontwikkeling van het Christelijke geloof in de geschiedenis’. Jurgen heeft veel zin in deze modules en ze zijn ook erg relevant richting het zendingsveld. Immers: uit de geschiedenis kunnen we lessen trekken voor de toekomst en het bestuderen van religieuze stromingen en culturen bereidt voor op het leven in een andere cultuur.

Zwemcertificaten

Zwemcertificaten

Maart 2012

Niet alleen Jurgen leert hard en maakt vorderingen, ook de kinderen doen dat. Behalve hun normale schoolvakken gaan Issa en Vanya iedere week naar zwemles. Ze hebben veel plezier in de lessen.

In maart hebben Vanya en Issa hun eerste zwemcertificaten gehaald – met badges! Apetrots laten ze op de foto hun certificaten en badges zien.

Het beloningssysteem bij de zwemlessen werkt anders dan het Nederlandse zwem ABC. De kinderen werken in 10 weken een programma door. Als ze zich alle vaardigheden eigen gemaakt hebben ontvangen ze een certificaat en een badge. Als ze nog niet alles kunnen, doen ze dezelfde cursus opnieuw voor ze doorstromen naar het volgende niveau.

Issa behaalde het ‘Octopus 1’ certificaat en Vanya ‘Octopus 3′. Vanya kan nu zo’n 10 meter zonder steun zwemmen.

Seminar ‘Into Africa?’ (februari 2012)

Seminar ‘Into Africa?’ (februari 2012)

14 februari 2012

Het eerste trimester hebben we ons erop gericht te wennen aan de nieuwe situatie, plaats en rollen. Nu we een en ander enigszins een plaats hebben gegeven, is het tijd vooruit te zien en ons verder te oriënteren op de mogelijkheden op het zendingsveld.

In Nederland hebben we al veel voorwerk verricht. We hebben ons verdiept in de diverse mogelijkheden binnen de zending en hebben informatie ingewonnen bij een aantal zendingsorganisaties. Eén organisatie sprong er voor ons uit: Africa Inland Mission (AIM). Omdat deze organisatie haar dichtstbijzijnde kantoor in Engeland heeft, hebben we gewacht met verder contact tot na onze aankomst in Engeland.

Op zaterdag 4 februari heeft Jurgen op het kantoor in Nottingham een seminar bijgewoond, met als titel ‘Into Africa?’. Tijdens het seminar werd veel informatie gegeven door meerdere sprekers. Het was een zeer verhelderend en bemoedigend geheel.

Tijdens het seminar was er uiteraard ook de nodige aandacht voor de mogelijkheden binnen AIM en het proces van uitgaan met AIM als faciliterende organisatie. De komende tijd willen we ons bezinnen op aansluiting bij deze organisatie. Daarbij willen we ook de tijd nemen om hierop bevraagd en hierover geadviseerd te worden door onze achterban, waaronder vrienden, familie en kerk.

Er volop tegenaan! (januari 2012)

28 januari 2012

Het is eind januari en inmiddels is het tweede trimester van dit cursusjaar alweer in volle gang. Jurgen is begonnen aan twee nieuwe vakken: ‘Studie van het Nieuwe Testament’ en ‘Evangelisatie in de toekomst’. Ervaarde Jurgen het eerste trimester al een behoorlijke studiedruk, dit trimester wordt er nog meer van hem verwacht. Ook nu weer moet hij voor de beide vakken 2 schriftelijke opdrachten inleveren. Daarnaast zijn er ook nog eens 4 stages! Gelukkig is Jurgen al ver gevorderd met zijn eerste schriftelijke opdracht, hij weet nu beter dan het eerste trimester wat er van hem wordt verwacht.

Het onderwijs aan de kinderen verloopt goed. Na één trimester is het voor Katja makkelijker te plannen welke hoeveelheid werk goed is. Het lesrooster is wat omgegooid, zodat de kinderen iets meer vrije tijd ervaren en er meer ruimte is voor instructie aan Issa (kleuteronderwijs) en aandacht voor Abbey (peuterleeftijd). Fijn is dat Vanya en Issa aangeven (thuis)onderwijs leuk te vinden. Ze genieten van het leren. Wat wil je nog meer?

De eerste cijfers (december 2011)

De eerste cijfers (december 2011)

8 december 2011

Het was even wachten, maar nu zijn dan toch de resultaten bekend geworden van Jurgens eerste essays. Voor beide stukken had hij een voldoende!

In Engeland geven ze andere cijfers dan in Nederland. Ze kennen hier niet de schaal tot en met 10, maar geven cijfers in procenten. Het is echter vrijwel ondenkbaar dat iemand 100% zou scoren voor een essay. Volgens één van Jurgens leraren zou zelfs een zeer begenadigd schrijver met moeite tot de 79% komen.

Dan Jurgens cijfers. Voor zijn essay voor het vak ‘Geest en Kerk in missiecontext’ kreeg hij een beoordeling van 55%. Hij kreeg te horen dat eerstejaars studenten meestal tussen de 50 en 55% scoren, dus dat is netjes!

Voor zijn bijbelverklaring scoorde Jurgen zelfs 61%. We zijn erg blij en opgelucht dat het zo goed is gegaan. Er is dan ook heel wat tijd en energie in het schrijven gestoken! Hopelijk gaat het schrijven Jurgen het komende trimester iets gemakkelijker af.

Vanaf 16 december begint voor Jurgen de kerstvakantie. Katja en de kinderen nemen dan ook 2 weken vrijaf. We hopen te genieten van het Kerstfeest en elkaar.

De eerste essays (november 2011)

De eerste essays (november 2011)

Jurgen volgt nu al zo’n anderhalve maand onderwijs aan de Trinity School of Theology. Hij krijgt tot de Kerst 2 vakken: studie van het Oude Testament en Geest en Kerk in de context van zending. Hij heeft het erg naar zijn zin op de school en krijgt goede begeleiding. De lessen vinden plaats in kleine groepen, wat maakt dat je veel kunt praten over de stof.

In Engeland wordt de opgedane kennis bij voorkeur getoetst door middel van essays. Voor beide vakken moet hij dan ook twee schriftelijke opdrachten inleveren. Inmiddels heeft hij voor ieder vak al een essay gemaakt, de cijfers zijn nog niet bekend.

Voor wie het interessant vindt: hieronder kunt u de essays aanklikken en vervolgens lezen. Het essay voor het vak ‘Geest en Kerk in de context van zending’ geeft een illustratie van de rol van de Heilige Geest in de tijd van het Nieuwe Testament, de tijd van de Hervormingen en de tegenwoordige tijd. In het essay wordt onderbouwd dat het hart van de kerk zending is.

Het tweede essay is een exegese (bijbeluitlegging) van Genesis hoofdstuk 12, over de roeping van Abram. Veel leesplezier!

Inmiddels is Jurgen begonnen aan het maken van een portfolio van de kerk die we bezoeken voor het vak ‘Geest en Kerk in de context van zending’ en denkt hij na over zijn tweede exegese. Hij mag dan zelf een onderwerp kiezen.

Essay 1 – The essence of the church

Essay 1 – Exegesis on Genesis 12